astrology
Posted in โหราศาสตร์ยูเรเนียน

อ่านเสียก่อนพยากรณ์ทีหลัง & object oriented programming Ap+Ur-Su

อาจารย์ พลตรีประยูร พลอารีย์ กล่าวไว้  อ่านเสียก่อน พยากรณ์ทีหลัง Ap+Ur -Su ผู้เขียนเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ยุคเก่า)  มีประสบการณ์พอสมควร จึงอยากจะอธิบายความหมาย ในมุมมองของนักเขียนโปรแกรม..ซึ่งมีวิธีคิดที่คล้ายกัน.  ความหมายตามคำนิยาม Object Oriented Programming คือ”การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ” โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น ในรูปแบบของการเขียนเป็นส่วนๆ  แต่ล่ะส่วนมีการทำงานที่อิสระต่อกัน  แต่อยู่ภายใต้โครงข่ายเดียวกันรับผิดชอบร่วมกัน  ถ้าโมดูลส่วนใดส่วนหนึ่งถูกออกแบบมาได้ไม่ดีพอ จะสามารถส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบโดยรวม “crash…

Continue Reading