Winter Solstice
Posted in โหราศาสตร์ยูเรเนียน

Winter Solstice 2020 | Saturn Neptune Hades

พบ 73 สมการ ในคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ Saturn Neptune Hades ระยะวังกะเพียง 30 ลิปดา  ♈ การพยากรณ์โดยอาศัยทฤษฏีพระเคราะห์สนธิ Rules for Planetary Pictures  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีในโหราศาสตร์ยูเรเนียน  ปัญหาส่วนใหญ่ของนักพยากรณ์ ไม่ใช่เรื่องของการตีความหมาย หรือถอดคำแปล แต่มันคือการไม่สามารถเข้าถึง ภาพทั้งหมดของเหตุการณ์ใดๆ ในชีวิต  (หรือผลการคำนวณ ของรูปของสมการทั้งหมด )  ..การพัฒนา Ui2021 ในครั้งนี้ คือความุ่งมั้นของคนยุคใหม่ เพื่อการพัฒนาวิทยาการของวิชาโหราศาสตร์ยูเรเรียนของไทย  นี้คือผลงานของคนไทย 100%   การอ่านดวงชะตา  มีหลากหลายวิธี ไม่ได้มีเฉพาะในทฤษฏีพระเคราะห์สนธิแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   แต่ใช้ร่วมกันเพื่อการวิเคราะห์   ในบทความนี้จะกล่าวเพียงเรื่องทฤษฏีพระเคราะห์สนธิ   ( a+b-c…

Continue Reading