Winter Solstice 2020 | Saturn Neptune Hades

Winter Solstice

ระยะวังกะเพียง 30 ลิปดา พบ 191 สมการ ประกอบด้วยดาว Saturn Neptune Hades , Thailand

♈ การพยากรณ์โดยอาศัยทฤษฏีพระเคราะห์สนธิ Rules for Planetary Pictures  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีในโหราศาสตร์ยูเรเนียน  ปัญหาส่วนใหญ่ของนักพยากรณ์ ไม่ใช่เรื่องของการตีความหมาย หรือถอดคำแปล แต่มันคือการไม่สามารถเข้าถึง ภาพทั้งหมดของเหตุการณ์ใดๆ ในชีวิต  (หรือผลการคำนวณ ของรูปของสมการทั้งหมด )  ..การพัฒนา Ui2021 ในครั้งนี้ คือความุ่งมั้นของคนยุคใหม่ เพื่อการพัฒนาวิทยาการของวิชาโหราศาสตร์ยูเรเรียนของไทย  นี้คือผลงานของคนไทย 100%   การอ่านดวงชะตา  มีหลากหลายวิธี ไม่ได้มีเฉพาะในทฤษฏีพระเคราะห์สนธิแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   แต่ใช้ร่วมกันเพื่อการวิเคราะห์   ในบทความนี้จะกล่าวเพียงเรื่องทฤษฏีพระเคราะห์สนธิ   ( a+b-c )    ….ถ้าจะว่ากันแล้ว การคำนวณ a+b-c คือต้องใช้ตำแหน่งดาว 22 จุด และหาความสัมพันธ์กับเจ้าชะตา เมอริเดียน ลัคนา อาทิตย์ จันทร์ และราหู   ความเป็นไปได้ของรูปแบบสมการคือ (22 ยกกำลัง3)  10,468  รูปแบบ  นี้เฉพาะดวงกำเนิดเท่านั้น  ในทางความจริงจะต้องทำในดวงโค้ง V และดวงจรอีก  และเพื่อให้ได้สมการที่ให้ผลในการพยากรณ์ที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก  จึงต้องนำทั้งหมดมาหาความสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น reciprocal rule ,SameAsPicture ,RVT Crossing Circles ,RVT Relation ,Crossing Circles  เป็นต้น  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาที่นาน มากๆ หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยในอดีต

..
♉ กรณีศึกษาวิจัยดวงวิเคราะห์ดาว  ประเทศไทยปี 2564  โดยใช้ดวงจร Winter Solstice : Mon 21/12/2020 05:02PM Location : กรุงเทพมหานคร Thailand Lat:13°45’ Lon:100°34  ซึ่งในปีนี้ดาวพฤหัสบดี เคียงดาวเสาร์ หรือที่เรียกว่า The Great Conjunction ถือเป็นช่วงการเปลี่ยนยุคในหลายๆ ศาสตร์อีกด้วย จากการคำนวณแสดงดาวเข้ารูปหรือพระเคราะห์สนธิ เฉพาะ harmonic 8 ใช้ระยะวังกะที่ 1 องศา  ได้ทั้งหมดจำนวน 967  รายการ  และทำการคัดกรองเฉพาะสมการที่มีดาว Saturn ,Neptune และ Hades จะได้จำนวน 338 รายการ   ….และเพื่อให้เรื่องราวกระชับขึ้น ความแม่นยำขึ้น โดยทำการเปลี่ยนระยะวังกะเป็น 30 ลิปดา แต่ยังคงใช้ มุม hard aspect  พบ 513 รายการ คัดกรองเฉพาะกลุ่มสมการที่มีดาว Saturn ,Neptune และ Hades  ปรากฏว่ายังพบสูตรพระเคราะห์สนธิมากถึง 191 รายการ
.
ระยะวังกะเพียง 30 ลิปดา พบดาว Saturn Neptune Hades ทุกข์ยาก สูญเสีย ยากไร้ ร่วมอยู่ใน 191 สูตรพระเคราะห์สนธิ มุม Hard Aspect…8th Harmonic.  

 

Winter Solstice 2020 Bangkok.
Winter Solstice 2020 Bangkok.
Winter Solstice 2020 Bangkok.
Winter Solstice 2020 Bangkok.
Winter Solstice 2020 Bangkok.
Winter Solstice 2020 Bangkok. Winter Solstice 2020 Bangkok. Winter Solstice 2020 Bangkok. Winter Solstice 2020 Bangkok. Winter Solstice 2020 Bangkok.

ผู้คนมีปัญหาความเครียด ต้องการระยะเวลาการปรับตัว ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ คนจนก็จะยิ่งจนลง-คนรวยก็จะยิ่งรวยขึ้น

♊ การคัดกรองเฉพาะดาวที่ต้องการ ทำให้เราสามารถเห็นเรื่องราวจริงๆ แบบทั้งหมด จะไม่มีอะไรรอดพ้นสายตาเราไปได้อย่างแน่นอน เพราะมันคือเรื่องราวทั้งหมดในทุกแง่มุมนั้นเอง  และเพื่อผลการพยากรณ์ที่แหม่นยำมากขึ้น  เพื่อให้ได้สมการที่มีน้ำหนักมากพอ เราจะมีการใช้เงื่อนไข AND , OR , WithOut  เพราะให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น  และยังรวมไปถึงการหาความสัมพันธ์ ระหว่างสมการในรูปแบบอื่นๆ  เช่น ความสัมพันธ์สลับ Reciprocal ,SaveAsPicture ,  Crossing Circles เป็นต้น  การคำนวณยังถูกจำกัดให้ใช้มุม 8th harmonic  (hard aspect) แต่ยังไม่ได้ลงไปถึง harmonic 16 อย่างไรก็ตาม  อาจมีความเป็นไปได้ที่จะใส่ harmonic 16 ลงไปในอณาคต

ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นแล้ว ดังคำคม “ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาเป็น เท่านั้นที่ว่ายทวนน้ำ ปลาที่ว่ายตามน้ำก็มีแต่ ปลาตาย 

Ui2021 Web-based Astrological  โปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียนระดับโลก ฝีมือคนไทย responsive design รองรับการทำงานได้กับทุกอุปกรณ์ PC ,Mac ,Android และ IOs  ด้วยความสามารถการคำนวณ 85,000 Algorithm with in a split second   และก็อยู่ที่ เราว่าจะใช้ระยะวังกะ 1 องศา เพื่อเห็น 239 สมการ หรือจะลดระยะวังกะเป็น 30ลิปดา เพื่อให้ได้สมการที่น้อยลงเหลือ 191 สมการ ซึ่งจะช่วยกระชับและมีความน่าจะเป็นมากขึ้น หรือยังจะใช้การหาสมการด้วยมือ

จากในตารางแสดงเฉพาะ สมการที่ประกอบด้วย Saturn ,Neptune และ Hades ซึ่งทำมุมกับ As ,Mc ทั้งหมดมี 73 สมการ ระยะวังกะไม่เกิน 30 ลิปดา  8th Harmonic

CUr+HAr-PLr ASr 0 0°11’ Gemi 18°21’14
MCr+SAr-ZEr ASr 0 0°11’ Gemi 18°21’24
NEr+ARr-SUr ASr 0 0°14’ Gemi 18°18’25
ASr+JUr-SAr ASr 0 0°2’ Gemi 18°30’40
ASr+SAr-JUr ASr 0 0°2’ Gemi 18°35’19
ZEr+POr-NEr ASr 0 0°6’ Gemi 18°26’24
JUr+KRr-HAr ASr 135 0°11’ Aqua 3°21’51
NEr+ZEr-VEr ASr 135 0°14’ Aqua 3°18’20
SAr+KRr-HAr ASr 135 0°8’ Aqua 3°24’10
SUr+NEr-ARr ASr 180 0°14’ Sagi 18°18’25
SAr+URr-ASr ASr 180 0°18’ Sagi 18°51’53
VEr+ARr-NEr ASr 180 0°18’ Sagi 18°51’45
MAr+HAr-POr ASr 180 0°6’ Sagi 18°26’53
ZEr+ARr-NEr ASr 225 0°18’ Scor 3°51’40
NOr+VUr-NEr ASr 225 0°19’ Scor 3°13’10
NOr+NEr-APr ASr 225 0°6’ Scor 3°26’41
SUr+VEr-NEr ASr 270 0°18’ Virg 18°51’45
MEr+HAr-ZEr ASr 270 0°3’ Virg 18°29’48
NEr+ARr-POr ASr 315 0°10’ Leo 3°43’42
PLr+HAr-SUr ASr 315 0°14’ Leo 3°47’43
SUr+ZEr-NEr ASr 315 0°18’ Leo 3°51’40
NEr+APr-NOr ASr 315 0°22’ Leo 3°10’9
SAr+URr-APr ASr 315 0°24’ Leo 3°8’2
PLr+HAr-MEr ASr 315 0°28’ Leo 3°4’28
MEr+HAr-VEr ASr 315 0°3’ Leo 3°29’43
VEr+POr-NEr ASr 315 0°6’ Leo 3°26’29
HAr+KRr-NOr ASr 315 0°7’ Leo 3°25’28
SUr+NEr-POr ASr 45 0°10’ Taur 3°43’42
MCr+SAr-VEr ASr 45 0°11’ Taur 3°21’19
PLr+HAr-ARr ASr 45 0°14’ Taur 3°47’43
VEr+NEr-ZEr ASr 45 0°14’ Taur 3°18’30
MOr+MCr-SAr ASr 45 0°15’ Taur 3°17’28
CUr+ADr-SAr ASr 45 0°8’ Taur 3°24’12
HAr+KRr-APr ASr 90 0°0’ Pisc 18°33’44
SAr+NEr-JUr ASr 90 0°12’ Pisc 18°20’45
JUr+NEr-SAr ASr 90 0°16’ Pisc 18°16’6
SAr+CUr-POr ASr 90 0°25’ Pisc 18°7’50
APr+VUr-NEr ASr 90 0°28’ Pisc 18°4’54
ASr+ZEr-SAr MCr 0 0°11’ Pisc 10°16’10
MCr+JUr-SAr MCr 0 0°2’ Pisc 10°2’16
MCr+SAr-JUr MCr 0 0°2’ Pisc 10°6’54
ZEr+KRr-HAr MCr 135 0°2’ Libr 25°7’21
MAr+VUr-SAr MCr 135 0°20’ Libr 24°44’31
NEr+PLr-VUr MCr 180 0°1’ Virg 10°2’59
SAr+ADr-ZEr MCr 180 0°12’ Virg 9°52’17
PLr+APr-NEr MCr 180 0°15’ Virg 9°49’28
MOr+HAr-PLr MCr 180 0°19’ Virg 9°45’24
HAr+VUr-ADr MCr 180 0°23’ Virg 10°27’40
URr+NEr-SUr MCr 225 0°11’ Canc 25°16’23
SAr+ADr-VEr MCr 225 0°12’ Canc 24°52’12
MOr+ADr-SAr MCr 225 0°16’ Canc 24°48’22
PLr+VUr-SAr MCr 225 0°26’ Canc 25°30’38
KRr+ARr-NEr MCr 225 0°29’ Canc 24°35’29
MEr+HAr-JUr MCr 270 0°10’ Gemi 10°15’18
ASr+MCr-NEr MCr 270 0°14’ Gemi 10°19’9
NEr+ADr-MCr MCr 270 0°15’ Gemi 9°49’19
MOr+NEr-CUr MCr 270 0°21’ Gemi 9°42’35
MOr+HAr-MAr MCr 270 0°26’ Gemi 10°31’30
MEr+HAr-SAr MCr 270 0°8’ Gemi 10°12’59
MEr+APr-HAr MCr 315 0°1’ Arie 25°3’26
ASr+VEr-SAr MCr 315 0°11’ Arie 25°16’15
URr+NEr-ARr MCr 315 0°11’ Arie 25°16’23
MEr+KRr-NEr MCr 315 0°14’ Arie 25°18’44
ASr+SAr-MOr MCr 315 0°15’ Arie 25°20’6
SUr+KRr-NEr MCr 315 0°29’ Arie 24°35’29
NOr+PLr-NEr MCr 315 0°6’ Arie 24°57’44
SAr+NEr-MOr MCr 45 0°0’ Capr 25°5’32
VEr+NEr-JUr MCr 45 0°0’ Capr 25°4’0
JUr+NEr-MOr MCr 45 0°1’ Capr 25°3’12
VEr+NEr-SAr MCr 45 0°2’ Capr 25°1’41
URr+HAr-ZEr MCr 45 0°20’ Capr 24°44’31
NEr+ZEr-JUr MCr 90 0°0’ Sagi 10°3’56
CUr+HAr-VUr MCr 90 0°1’ Sagi 10°5’48
MCr+NEr-ASr MCr 90 0°14’ Sagi 9°50’1
NEr+ZEr-SAr MCr 90 0°2’ Sagi 10°1’36
VEr+KRr-HAr MCr 90 0°2’ Sagi 10°7’26
URr+HAr-VEr MCr 90 0°20’ Sagi 9°44’26
NOr+MEr-HAr MCr 90 0°7’ Sagi 10°11’42

 

เครื่องมือที่ใช้ โปรแกรม Ui2021  รองรับการทำงาน กับอุปกรณ์ PC ,Mac , IOs  และ Android  ผู้สนใจพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนทัศนคติ  ข้อเสนอแนะต่างๆ พบกันที่ https://fb.com/Ui2021.Astro–>>  https://uranian-astrology.com/  ในบทความนี้ใช้เมนู  Planetary Transits

 

 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *